Vzdelávací program

Rámcový učebný plán konzervatória, študijný odbor Hudba - tanec

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.5.6.
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 3333 12
Cudzí jazyk 4444 16
Odborný cudzí jazyk 11 2
Druhý cudzí jazyk 1111 4
Človek a príroda
Fyziológia a hygiena pohybového aparátu 1 1
Človek a spoločnosť
Dejepis 1 1
Dejiny tanca a baletu 1111 4
Dejiny hudby 1 1
Dejiny divadla 1 1
Občianska náuka 11 2
Psychológia 1 1
Človek a hodnoty
Etická/Náboženská výchova 11 2
Matematika a práca s informáciami
Informatika 1 1
Človek a svet práce
Umelecká prax klasického tanca 11122 7
Vyučovacia prax 12 3
Umelecká prax ľudového tanca 21 3
Umelecká prax moderného tanca 12 3
Umenie a kultúra
Klasický tanec 888101010 54
Ľudový tanec 444444 24
Moderný tanec 444444 24
Charakterový tanec 11 2
Tanec s partnerom 111 3
Hra na klavíri 1 1
Zdravie a pohyb
Javiskový pohyb 11 2
Prierezové témy
estetický seminár 1 1
diplomový seminár 1 1
Pedagogicko-umelecké predmety
Pedagogika tanca 11 2
Teória a metodika tanca 1111 4
Metodika výučby tanca 11 2
Pedagogický seminár 11 2
didaktika tanca 11 2
Umelecko-teoretické predmety
Rozbor umeleckých diel 111 3
Náuka o hudbe 1 1


© aScAgenda 2024.0.1445 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2023