• Vzdelávací program

 • Rámcový učebný plán konzervatória, študijný odbor Hudba - tanec

  PredmetRočníkSpolu
  1.2.3.4.5.6.
  Jazyk a komunikácia
  Slovenský jazyk a literatúra 3333 12
  Cudzí jazyk 4444 16
  Odborný cudzí jazyk 11 2
  Druhý cudzí jazyk 1111 4
  Človek a príroda
  Fyziológia a hygiena pohybového aparátu 1 1
  Človek a spoločnosť
  Dejepis 1 1
  Dejiny tanca a baletu 111 3
  Dejiny hudby 11 2
  Dejiny divadla 1 1
  Občianska náuka 11 2
  Psychológia 21 3
  Človek a hodnoty
  Etická/Náboženská výchova 11 2
  Matematika a práca s informáciami
  Informatika 1 1
  Človek a svet práce
  Umelecká prax klasického tanca 111122 8
  Vyučovacia prax 12 3
  Umenie a kultúra
  Klasický tanec 888101010 54
  Ľudový tanec 444444 24
  Moderný tanec 444444 24
  Charakterový tanec 11 2
  Tanec s partnerom 111 3
  Hra na klavíri 11 2
  Zdravie a pohyb
  Javiskový pohyb 11 2
  Prierezové témy
  estetický seminár 1 1
  diplomový seminár 1 1
  Pedagogicko-umelecké predmety
  Pedagogika tanca 22 4
  Teória a metodika tanca 1111 4
  Metodika výučby tanca 11 2
  Pedagogický seminár 11 2
  didaktika tanca 11 2
  Umelecko-teoretické predmety
  Rozbor umeleckých diel 111 3
  Náuka o hudbe 11 2


  © aScAgenda 2021.0.1269 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.06.2021
  • Kontakty

   • Konzervatórium
   • sekretariat@konke.sk
   • sekretariat@konke.sk
   • +421 55 6221 967
   • Timonova 2, 040 01 Košice
   • IČO 00162761
  • Prihlásenie